Księga przychodów i rozchodów

W ramach świadczonych usług rachunkowych gwarantujemy najwyższy stopień poufności oraz bezpieczeństwa przechowywania danych, gdyż rzetelne rozliczenia finansowo-podatkowe, starannie prowadzona dokumentacja podatkowa to niezbędny warunek poprawnych relacji między Biurem a Klientami.

Powierzając nam prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Klient otrzymuje m.in. w zakresie:

  • wprowadzanie i księgowanie dokumentów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z pełnym dostępem online do swojej dokumentacji i wyników finansowych;
  • kalkulacje zaliczek na podatek dochodowy wraz z informacją gdzie i w jakim terminie należy uiścić płatność na rzecz Urzędu Skarbowego;
  • przygotowywanie i wysyłanie rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego;
  • dokonywanie rozliczeń ZUS;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
  • reprezentowanie podatników przed Urzędami Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami;
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania;
  • pomoc w rejestracji działalności, zgłaszaniu zmian oraz jej likwidacji.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wiąże się z koniecznością określenia i sprostania szczegółowym obowiązkom w zakresie ewidencji i rozliczania podatków. Wymaga to zaówno wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej oraz sporych nakładów czasu, zaangażowania, systematyczności, dyscypliny w przestrzeganiu odpowiednich ustaw i rozporządzeń, nadzorowania terminów oraz poprawności wypełniania formularzy podatkowych. Każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, powinien mieć pełną świadomość tego, jak ważnym jest rzetelne i bieżące jej prowadzenie. Przekazując nam prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zyskają Państwo pełną gwarancję wysokości świadczonych usług oraz nieograniczony dostęp online do wyników firmy. Dzięki czemu nie trzeba w biurze prowadzić dodatkowej dokumentacji i otrzymany w ten sposób czas sporzytkować w sposób przynoszący zyski firmie!