Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) obejmuje czynności uwzględniające m.in. księgowość finansową, wyliczanie kwot zaliczek na podatki, przygotowywanie sprawozdań finansowych, sporządzanie raportów, stała analiza należności i zobowiązań.

Księgi rachunkowe są źródłem wszelkich informacji o skutkach finansowych operacji gospodarczych. Dostarczają one informacji nie tylko o dochodach, przychodach i kosztach, ale również o gospodarce kasowej, magazynowej, środkach trwałych i kapitałach. Prowadzenie ksiąg wymaga specjalistycznej wiedzy, skrupulatności i restrykcyjnego przestrzegania terminów.

Powierzając nam prowadzenie ksiąg rachunkowych, otrzymają Państwo nie tylko stały, zawsze aktualny dostęp do wyników swojej firmy ale również usługi w zakresie m.in:

  • tworzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont odpowiednich dla specyfiki przedsiębiorstwa
  • ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
  • dekretacji dokumentów księgowych
  • uzgadniania sald rozrachunków z kontrahentami oraz stały monitoring płatności
  • ewidencji podatku VAT
  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • sporządzania kompletnych sprawozdań finansowych, gdzie oprócz bilansu i rachunku zysków i strat, znajduje się rachunek przepływów pieniężnych czy zestawienie zmian w kapitale
  • sporządzania comiesięcznych zestawień obrotów i sald
  • sporządzania deklaracji i informacji podatkowych
  • reprezentowania w ZUS i US

Po zakończonym miesiącu księgowym Klient otrzymuje automatycznie pełen raport o wynikach firmy, stanach magazynowych, nierozliczonych płatnościach oraz ma do dyspozycji narzędzia do windykacji swoich należności.